Lujatel Logo
Košík   Registrovať | Prihlásenie | Zaslanie hesla

Podmienky nákupu

Všeobecné obchodné a záručné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode www.lujateltools.sk

  • Základné ustanovenia

Podmienky uzatvárania zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi spotrebiteľom ("zákazníkom") a dodávateľom: LUJATEL, s.r.o., Moravská ul. 1880,020 01Púchov, IČO:36331929, DIČ:SK2021767231, zapísaná v OR OS Trenčín oddiel: SRO, vložka číslo 14238/R  uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len "e-shop").

Spotrebiteľom (zákazníkom)
sa myslí v tomto texte fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako pre podnikanie, alebo taká osoba, ktorá sa chystá vykonať nákup týchto produktov alebo služieb.

Dodávateľom sa rozumie fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, s ktorou bude v prípade nákupu (objednávky) spotrebiteľ uzatvárať zmluvu - tzv. “zmluvu na diaľku”.

Obchodom sa rozumie internetový obchod, prevádzkovaný dodávateľom a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na určitej internetovej doméne.

  • Informácie o dodávateľovi

LUJATEL s.r.o.

IČO:       36331929
DPH:      2021767231
IČ DPH:  SK2021767231.

zápis dodávateľa v obchodnom registri: OR OS Trenčín oddiel: SRO, vložka číslo 14238/R

Adresa firmy: Moravská ulica 1880, 020 01 Púchov

Zodpovedná osoba: Ľubomír Jancík
info@lujatel.sk

telefónne / faxové číslo:  042 4711 131
e-mail: info@lujatel.sk
pracovná doba: Po - Pi 8:00 - 17:00

číslo bankového účtu: Československá obchodná banka a.s.4002251258/7500

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.č.: 046/5422 771 fax č.:046/5420 685 e-mail:
tn@soi.sk

  • Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.lujatel.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné a zákaznik potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými podmienkami i reklamačným poriadkom www.lujatel.sk a s nimi súhlasí. Odoslaním objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s nákupnými i reklamačnými  podmienkami a zároveň potvrdzuje svoju spôsobilosť k právnym úkonom.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov požadovaných pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej zaregistrovaní na strane predávajúceho. Po zaregistrovaní objednávky bude zákaznikovi na uvedený e-mail doručená kópia objednávky, ako potvrdenie o zaevidovaní.
Pri prvej objednávke bude tiež zaslané prihlasovacie meno a heslo pre ďalšie nákupy v e-shope www.lujatel.sk a kontrolu stavu a vybavovania objednávky.
Vlastnícke právo tovaru prechádza na kupujúceho po zaplatení celej kúpnej ceny a potvrdí prevzatie objednaného tovaru.
Ceny tovarov sú dané pri každom výrobku v e-shope v EUR s DPH. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny dané v potvrdenej objednávke.
Predávajúci má právo ceny aktualizovať a meniť v prípade zmien cien na trhu alebo od svojho dodávateľa a pod. aj bez upozornenia.

  • Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho.
Objednávka
v e-shope www.lujatel.sk sa môže stornovať telefonicky, prípadne e-mailom, pokiaľ je objednávka prijatá a tovar nebol expedovaný. V prípade neskoršieho zrušenia objednávky má predajca nárok na náhradu škody, predovšetkým prekázatelných nákladov spojených s expedíciou tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho.
Dodávateľ
www.lujatel.sk má právo stornovať objednávku, alebo jej časť v prípade, že sa objednaný tovar v priebehu vybavovania objednávky prestane vyrábať, dodávať, alebo sa výrazne zmení jeho cena.O zrušení objednávky v e-shope www.lujatel.sk bude zákaznik informovaný. Pokiaľ hodnotu objednaného a nedodaného tovaru uhradil, bude mu táto príslušná čiastka vrátená.

  • Dodávka objednaného tovaru

Dodávka objednaného tovaru z e-shopu www.lujatel.sk bude realizovaná podľa dohodnutých dodacích a platobných podmienok v kúpnej zmluve, dostupnosti na sklade a prevádzkových možností dodávateľa.  Doba expedície je podľa druhu tovaru od 24 hodín do 10 dní. V prípade nedostupnosti tovaru, alebo dodacej doby viac ako 10 dní vás budeme vopred informovať e-mailom, alebo telefonicky. V tomto prípade zákaznik môže zmeniť objednávku, alebo stornovať bez ďalších sankcií zo strany dodávateľa www.lujatel.sk.

Dodávateľ nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou, nesprávnym udaním adresy prijímateľa, prípadne nedodanie tovaru ku ktorému nedošlo vinou dodávateľa. Taktiež nezodpovedá za poškodenie zásielky pri preprave.
Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu a stav a kvalitu tovaru.  V prípade poškodenia obalu, deformácie, alebo iného zjavného poškodenia odporúčame zásielku  od kuriera  nepreberať. Zaplatiť za tovar dohodnutú cenu v plnej výške podľa podmienok v kúpnej zmluve. Ak si zákaznik tovar neprevezme dodávateľ má nárok na náhradu vzniknutej škody, najmä náklady vzniknuté expedíciou tovaru.

  • Doprava

Objednaný tovar si zákaznik nemôže bezplatne prevziať v predajni náradia firmy LUJATEL s.r.o., ale môže využiť služieb prepravných spoločností. Spôsob odberu tovaru z e-shopu www.lujatel.sk bude dojednaný v kúpnej zmluve. Cena za dopravu tovaru sa dojednáva  podľa platných cenníkov prepravných spoločností.

  • Platba za tovar

Platbu za tovar zakúpený cez e-shop www.lujatel.sk môže zákazník realizovať nasledovnými spôsobmi.
- hotovosťou pri prebraní tovaru
od kuriéra, prípadne na pošte
-
elektronickou platbou na účet v banke pri vystavení proforma faktúry
- nákup na splátky, podľa podmienok zmluvných splátkových spoločností QUATRO, CETELEM, ESSOX

Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V takom prípade zašle kupujúci tovar na adresu sídla: LUJATEL,s.r.o. Moravská ul. 1880, 020 01 Púchov spolu s vyplneným formulárom, ktorý mu bude zaslaný s objednaným tovarom, alebo si ho môže stiahnuť  tu.
Po prevzatí a skontrolovaní vráteného tovaru budú peniaze do 14 dní poukázané na účet kupujúceho, vrátane nákladov za dopravné vo výške najlacnejšieho bežného dopravného u predávajúceho. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený a nepoškodený, inak nebude vrátenie tovaru akceptované.

  • Reklamačný poriadok

Všetky reklamácie tovaru zakúpeného na internetovom obchode www.lujatel.sk budú vybavované v súlade v reklamačným poriadkom e-shopu www.lujatel.sk a platnými právnymi podmienkami v Slovenskej republike.

Záručná doba
začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom a vystavenia dokladu o kúpe. Záručná doba je pre fyzické osoby 24 mesiacov, právnické osoby 12 mesiacov, ak výrobca alebo dodávateľ nestanovia inak.

V prípade reklamácie doručí kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti LUJATEL s.r.o., alebo priamo do autorizovaného servisu. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený vrátane príslušenstva, záručnym listom s kópiou dokladu o kúpe,  kontaktnými údajmi kupujúceho (spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail) a presným popisom závady.
Náklady na prepravu
reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Ak dôjde k vade na výrobku počas záručnej doby, má zákaznik právo na jej odstránenie do 30dní od doručenia do autorizovaného servisu.

Záruka sa vzťahuje
na výrobné vady a vady použitého materiálu výrobku.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie, ktoré vzniklo:
- prirodzeným alebo nadmerným opotrebením
- mechanickým poškodením zapríčineným nevhodným používaním a používaním v nevhodných podmienkach
- neoprávneným zásahom do tovaru (neodborné opravy, úpravy)
- používaním tovaru s royporom s návodom na použitie.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom autorizovaného servisu. Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom.

  • Spracúvanie osobných údajov:

Prevádzkovateľ internetového obchodu na webovej stránke www.lujatel.sk je v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení oprávnený spracúvať osobné údaje osôb, ktoré sa za účelom nákupu prostredníctvom internetového obchodu zaregistrujú a poskytnú tak prevádzkovateľovi svoje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, e-mail, telefonický kontakt, doručovaciu adresu a miesto podnikania, IČO, daňové identifikačné číslo (DIČ), IČ DPH v prípade fyzických osôb podnikateľov.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je plnenie kúpnej zmluvy, ktorú nakúpením cez internetový obchod uzatvárate na diaľku. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a Vašou povinnosťou ako zákazníka. Bez poskytnutia údajov by nebolo možné uzatvoriť kúpnu zmluvu a doručiť Vám tovar. Doba spracúvania je určitá 5 rokov od uzatvorenia zmluvy.

V prípade, že si želáte dostávať od prevádzkovateľa výhodné cenové ponuky a reklamné maily je potrebné, aby ste prevádzkovateľovi udelili súhlas pre ďalšie spracúvanie, kliknutím na odkaz TU. [KI1] Právnym základom pre spracúvanie za týmto účelom je Váš súhlas. Môžete ho samozrejme kedykoľvek odvolať. Doba spracúvania je 10 rokov od udelenia súhlasu.

S kým zdieľame Vaše osobné údaje:

Vaše údaje poskytujeme našim dodávateľom (spracovateľom), ktorí nám na základe zmluvy poskytujú rôzne služby (účtovné, dopravné), v rámci ktorých dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov.

Ako Vaše osobné údaje chránime:

Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnosť Vašich osobných údajov a aby sme predišli ich zničeniu, strate, zmene, ich neoprávnenému poskytnutiu, a neoprávnenému prístupu k nim.

Na spracovanie Vašich osobných údajov používame len takých dodávateľov služieb, ktorí tiež poskytujú primerané záruky bezpečnosti a ktorých zmluvne zaviažeme spracovávať Vaše osobné údaje len v súlade s našimi pokynmi a zachovávať dôvernosť Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ súčasne prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré sú požadované pre registráciu a vyplnenie elektronickej objednávky ako aj vystavenie dokladu o kúpe budú spracované v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.

Vaše práva:

Podľa legislatívy na ochranu osobných údajov máte právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Čo tieto práva znamenajú?

Právo na prístup

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom. Na požiadanie Vám teda poskytneme všetky informácie ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme opravili Vaše nesprávne osobné údaje a doplnili ich, ak sú neúplné.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)

Vaše osobné údaje mažeme, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sme spracúvanie vykonávali. Toto právo však neplatí absolútne. Existujú prípady, kedy osobné údaje musíme uchovávať, napríklad za účelom účtovníctva.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ (i) ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (iv) namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo namietať proti spracúvaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva (i) na právnom základe nevyhnutnosti na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, (ii) na účely profilovania, a (iii) na účely priameho marketingu.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na Vašom súhlase alebo na zmluve a zároveň sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Počas spracúvania osobných údajov nedochádza k ich zahraničnému prenosu z našej strany.

Právo odvolať súhlas

Ak je spracúvanie založené na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s legislatívou na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, napríklad Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


späť ...


Akcie

Zobraziť všetko