Lujatel Logo
Košík   Registrovať | Prihlásenie | Zaslanie hesla

Podmienky nákupu

Všeobecné obchodné a záručné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode www.lujateltools.sk

  • Základné ustanovenia

Podmienky uzatvárania zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi spotrebiteľom ("zákazníkom") a dodávateľom: LUJATEL, s.r.o., Moravská ul. 1880,020 01Púchov, IČO:36331929, DIČ:SK2021767231, zapísaná v OR OS Trenčín oddiel: SRO, vložka číslo 14238/R  uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len "e-shop").

Spotrebiteľom (zákazníkom)
sa myslí v tomto texte fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako pre podnikanie, alebo taká osoba, ktorá sa chystá vykonať nákup týchto produktov alebo služieb.

Dodávateľom sa rozumie fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, s ktorou bude v prípade nákupu (objednávky) spotrebiteľ uzatvárať zmluvu - tzv. “zmluvu na diaľku”.

Obchodom sa rozumie internetový obchod, prevádzkovaný dodávateľom a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na určitej internetovej doméne.

  • Informácie o dodávateľovi

LUJATEL s.r.o.

IČO:       36331929
DPH:      2021767231
IČ DPH:  SK2021767231.

zápis dodávateľa v obchodnom registri: OR OS Trenčín oddiel: SRO, vložka číslo 14238/R

Adresa firmy: Moravská ulica 1880, 020 01 Púchov

Zodpovedná osoba: Ľubomír Jancík
info@lujatel.sk

telefónne / faxové číslo:  042 4711 131
e-mail: info@lujatel.sk
pracovná doba: Po - Pi 8:00 - 17:00

číslo bankového účtu: Československá obchodná banka a.s.4002251258/7500

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.č.: 046/5422 771 fax č.:046/5420 685 e-mail:
tn@soi.sk

  • Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.lujatel.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné a zákaznik potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými podmienkami i reklamačným poriadkom www.lujatel.sk a s nimi súhlasí. Odoslaním objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s nákupnými i reklamačnými  podmienkami a zároveň potvrdzuje svoju spôsobilosť k právnym úkonom.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov požadovaných pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej zaregistrovaní na strane predávajúceho. Po zaregistrovaní objednávky bude zákaznikovi na uvedený e-mail doručená kópia objednávky, ako potvrdenie o zaevidovaní.
Pri prvej objednávke bude tiež zaslané prihlasovacie meno a heslo pre ďalšie nákupy v e-shope www.lujatel.sk a kontrolu stavu a vybavovania objednávky.
Vlastnícke právo tovaru prechádza na kupujúceho po zaplatení celej kúpnej ceny a potvrdí prevzatie objednaného tovaru.
Ceny tovarov sú dané pri každom výrobku v e-shope v EUR s DPH. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny dané v potvrdenej objednávke.
Predávajúci má právo ceny aktualizovať a meniť v prípade zmien cien na trhu alebo od svojho dodávateľa a pod. aj bez upozornenia.

  • Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho.
Objednávka
v e-shope www.lujatel.sk sa môže stornovať telefonicky, prípadne e-mailom, pokiaľ je objednávka prijatá a tovar nebol expedovaný. V prípade neskoršieho zrušenia objednávky má predajca nárok na náhradu škody, predovšetkým prekázatelných nákladov spojených s expedíciou tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho.
Dodávateľ
www.lujatel.sk má právo stornovať objednávku, alebo jej časť v prípade, že sa objednaný tovar v priebehu vybavovania objednávky prestane vyrábať, dodávať, alebo sa výrazne zmení jeho cena.O zrušení objednávky v e-shope www.lujatel.sk bude zákaznik informovaný. Pokiaľ hodnotu objednaného a nedodaného tovaru uhradil, bude mu táto príslušná čiastka vrátená.

  • Dodávka objednaného tovaru

Dodávka objednaného tovaru z e-shopu www.lujatel.sk bude realizovaná podľa dohodnutých dodacích a platobných podmienok v kúpnej zmluve, dostupnosti na sklade a prevádzkových možností dodávateľa.  Doba expedície je podľa druhu tovaru od 24 hodín do 10 dní. V prípade nedostupnosti tovaru, alebo dodacej doby viac ako 10 dní vás budeme vopred informovať e-mailom, alebo telefonicky. V tomto prípade zákaznik môže zmeniť objednávku, alebo stornovať bez ďalších sankcií zo strany dodávateľa www.lujatel.sk.

Dodávateľ nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou, nesprávnym udaním adresy prijímateľa, prípadne nedodanie tovaru ku ktorému nedošlo vinou dodávateľa. Taktiež nezodpovedá za poškodenie zásielky pri preprave.
Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu a stav a kvalitu tovaru.  V prípade poškodenia obalu, deformácie, alebo iného zjavného poškodenia odporúčame zásielku  od kuriera  nepreberať. Zaplatiť za tovar dohodnutú cenu v plnej výške podľa podmienok v kúpnej zmluve. Ak si zákaznik tovar neprevezme dodávateľ má nárok na náhradu vzniknutej škody, najmä náklady vzniknuté expedíciou tovaru.

  • Doprava

Objednaný tovar si zákaznik nemôže bezplatne prevziať v predajni náradia firmy LUJATEL s.r.o., ale môže využiť služieb prepravných spoločností. Spôsob odberu tovaru z e-shopu www.lujatel.sk bude dojednaný v kúpnej zmluve. Cena za dopravu tovaru sa dojednáva  podľa platných cenníkov prepravných spoločností.

  • Platba za tovar

Platbu za tovar zakúpený cez e-shop www.lujatel.sk môže zákazník realizovať nasledovnými spôsobmi.
- hotovosťou pri prebraní tovaru
od kuriéra, prípadne na pošte
-
elektronickou platbou na účet v banke pri vystavení proforma faktúry
- nákup na splátky, podľa podmienok zmluvných splátkových spoločností QUATRO, CETELEM, ESSOX

Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V takom prípade zašle kupujúci tovar na adresu sídla: LUJATEL,s.r.o. Moravská ul. 1880, 020 01 Púchov spolu s vyplneným formulárom, ktorý mu bude zaslaný s objednaným tovarom, alebo si ho môže stiahnuť  tu.
Po prevzatí a skontrolovaní vráteného tovaru budú peniaze do 14 dní poukázané na účet kupujúceho, vrátane nákladov za dopravné vo výške najlacnejšieho bežného dopravného u predávajúceho. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený a nepoškodený, inak nebude vrátenie tovaru akceptované.

  • Reklamačný poriadok

Všetky reklamácie tovaru zakúpeného na internetovom obchode www.lujatel.sk budú vybavované v súlade v reklamačným poriadkom e-shopu www.lujatel.sk a platnými právnymi podmienkami v Slovenskej republike.

Záručná doba
začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom a vystavenia dokladu o kúpe. Záručná doba je pre fyzické osoby 24 mesiacov, právnické osoby 12 mesiacov, ak výrobca alebo dodávateľ nestanovia inak.

V prípade reklamácie doručí kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti LUJATEL s.r.o., alebo priamo do autorizovaného servisu. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený vrátane príslušenstva, záručnym listom s kópiou dokladu o kúpe,  kontaktnými údajmi kupujúceho (spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail) a presným popisom závady.
Náklady na prepravu
reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Ak dôjde k vade na výrobku počas záručnej doby, má zákaznik právo na jej odstránenie do 30dní od doručenia do autorizovaného servisu.

Záruka sa vzťahuje
na výrobné vady a vady použitého materiálu výrobku.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie, ktoré vzniklo:
- prirodzeným alebo nadmerným opotrebením
- mechanickým poškodením zapríčineným nevhodným používaním a používaním v nevhodných podmienkach
- neoprávneným zásahom do tovaru (neodborné opravy, úpravy)
- používaním tovaru s royporom s návodom na použitie.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom autorizovaného servisu. Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom.

  • Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.lujatel.sk je dodávateľ v zmysle všeobecných obchodných podmienok. Pre umožnenie nákupu cez internetový obchod je potrebná registrácia. Podmienkou pre úspešné zaregistrovanie je súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Zaregistrovaním nám automaticky udeľujete súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom realizácie predaja Vami objednaného tovaru. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že všetky osobné údaje, ktoré sú požadované pre registráciu a vyplnenie elektronickej objednávky ako aj vystavenie dokladu o kúpe budú spracované v súlade so zásadami ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.
Spracúvané osobné údaje sú meno a priezvisko, bydlisko, miesto podnikania, IČO, e-mail, fax, telefonický kontakt, DIČ / IČ DPH, meno a priezvisko kontaktnej osoby. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú, pričom môže byť kedykoľvek písomne odvolaný bez udania dôvodu. Udelený súhlas prevádzkovateľa oprávňuje sprístupniť osobné údaje tretím stranám (prepravca, dodávateľ, servis), ktoré sa podieľajú na naplnení účelu spracúvania. Iným osobám nemôžu byť osobné údaje poskytnuté ani sprístupnené a taktiež nemôžu byť zverejnené.

Poučenie: Ochrana práv dotknutých osôb je upravená v ustanovení § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto ustanovenia majú dotknuté osoby právo požadovať zákonom vymedzené informácie ako aj namietať spracovanie ich osobných údajov na účely priameho marketingu v zákonom stanovených prípadoch. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť žiadosť dotknutej osoby bezplatne a to do 30 dní.


späť ...


Akcie
Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 1440 LI

143.99 Eur

129.59 Eur
Akumulátorový rázový uťahovač GDX 18 V-EC

599.99 Eur

509.99 Eur
Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 10,8-2- LI

198.99 Eur

119.99 Eur
Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 18 V-EC

491.99 Eur

418.19 Eur
Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač GSB 18 V-EC

515.99 Eur

438.59 Eur
Vŕtacie kladivo s SDS-max GBH 5-40 DCE

753.59 Eur

640.55 Eur
Uhlové brúsky GWS 24-230 JH

171.59 Eur

154.43 Eur
Uhlové brúsky GWS 7-125

63.59 Eur

57.23 Eur
Vŕtacie kladivo s SDS-max GBH 11 DE

 

944.51 Eur
Vŕtacie kladivo s SDS-plus GBH 2-26 DRE

160.78 Eur

144.70 Eur
Uhlové brúsky GWS 22-230 JH

161.99 Eur

145.79 Eur
Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 18 V-LI Compact

237.59 Eur

213.83 Eur
Uhlové brúsky GWS 7-115

62.39 Eur

56.15 Eur
Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 14,4 V-EC

437.99 Eur

372.29 Eur
Vŕtacie kladivo s SDS-max GBH 8-45 DV

977.99 Eur

831.29 Eur
Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 14,4 V-LI Compact

219.59 Eur

197.63 Eur
Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač GSB 18-2 LI

256.79 Eur

218.27 Eur
Uhlová brúska AG 10-125

115.00 Eur

104.00 Eur
Vŕtacie kladivo s SDS-plus GBH 2-26 DFR

221.00 Eur

187.00 Eur
Uhlové brúsky GWS 850 C

76.99 Eur

63.99 Eur
Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR 1800 LI

161.99 Eur

145.79 Eur

Zobraziť všetko